Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1-17)

17 GRUDNIA

Mt 1,1-17

1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. 7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 17 Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Przygotowanie

  • Od 17 grudnia, rozpoczyna się ostatni etap Adwentu, w którym bezpośrednio przygotowujemy się na doroczne celebrowanie pamiątki pierwszego przyjścia na świat Syna Bożego. Mszalna liturgia słowa jako czytanie ewangeliczne przytacza dzisiaj pierwsze siedemnaście wersetów Ewangelii Mateusza, w których przedstawiony zostaje rodowód Jezusa Chrystusa. W chwili ciszy przygotuję się na spotkanie ze Słowem. Wzbudzę w sobie pragnienie objawionej w nim prawdy.

Punkty do medytacji

  • Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (w. 1) W tekście greckim pojawia się tutaj zwrot biblos geneseos, który bardziej dosłownie można przetłumaczyć nie jako „rodowód”, ale „księga początku”. Obydwa terminy razem występują również w greckim tłumaczeniu Księgi Rodzaju, gdzie mowa jest o początkach nieba i ziemi oraz rodowodzie potomków Adama (por. Rdz 2,4; 5,1; LXX). W tym kontekście możemy zobaczyć, że Mateusz już od pierwszych chwil swojego opowiadania o Jezusie Chrystusie mocno podkreśla, iż Jego przyjście na świat jest nowym początkiem dla całej ludzkości. Historia zbawienie w Nim osiąga swój punkt kulminacyjny. Dzieło, którego Chrystusa dokona, uwolni człowieka z niewoli grzechu i na nowo pojedna z Bogiem. Czy mam świadomość, że wiara w Jezusa przywraca mi duchową wolność i pozwala stawić czoła wszelkiej pokusie?
  • Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama (w. 3) Poczynając od Abrahama, Mateusz wylicza kolejnych przodków Jezusa, w tym kobiety, co wykracza poza przyjęty w tamtym czasie zwyczaj. Oprócz Tamar wspomniana zostaje Rachab, Rut, była żona Uriasza, wreszcie Najświętsza Maryja Panna. Nie tylko mężczyźni, ale i kobiety mają swoją rolę w realizacji Bożego planu zbawienia. Największe zadanie oczywiście przypadło Maryi, która zrodziła i wraz z Józefem wychowała Jezusa. Przypomnę sobie wszystkie kobiety, które pomogły mi odkryć Jezusa. W chwili modlitwy podziękuję za ich świadectwo i obecność w moim życiu.
  • Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (w. 16) Wymieniając przodków Jezusa ewangelista używa zwrotu „X był Ojcem Y” (dosłownie „X zrodził Y”). Gdy dochodzi do Pana, zmienia formę czasownika gennao („zrodzić”) na pasywną, dzięki czemu dosłownie możemy przetłumaczyć „Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której został zrodzony Jezus”. Forma pasywna czasownika bez dookreślenia podmiotu podejmującego działanie w tekstach biblijnych wskazuje na samego Boga. Zrodzenie Jezusa z Maryi jest dziełem samego Boga (poczęcie dokonało się za sprawą Ducha Świętego, por. Mt 1,20; Łk 1,34-35), który konsekwentnie angażuje się w realizację historii zbawienia. Także moje życie ma charakter historii zbawienia. Bóg ma plan, poprzez który chce również mnie zbawić. Czy na to pozwalam? Czy w czasie Adwentu oddałem ponownie całe moje życie w Jego ręce?
  • Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń (w. 17) Mateusz dzieli przodków Jezusa na trzy grupy, po czternaście pokoleń każda. Ważne miejsce w całej genealogii zajmuje postać króla Dawida, który wymieniony zostaje aż trzy razy, a sama liczba „czternaście” jest sumą liczbową hebrajskich liter tworzących imię „Dawid”. Jezus jest zatem nowym Dawidem, do doskonałości doprowadza w sobie to wszystko, co było dobre w pierwszym Dawidzie, któremu Bóg zapowiedział: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz mu nie cofnę mojej życzliwości, jak cofnąłem Saulowi, twemu poprzednikowi, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki” (por. 2 Sm 7,12-16). Król Dawid pokonał budzącego grozę Goliata. Co dzisiaj jest moim największym lękiem? Z czym najbardziej nie potrafię sobie poradzić?

Modlitwa w ciągu dnia

  • „Panie Jezu, synu Dawida, synu Abraham, synu Boga, bądź Panem mojego życia, zwyciężaj we mnie to, co grzeszne i słabe”.