Oto Matka twoja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

J 19,25-27

25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Przygotowanie

  • W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny czytanie ewangeliczne przenosi mnie pod krzyż Jezusa. Będę świadkiem ważnego wydarzenia. Oto Matka mojego Pana, zostanie ustanowiona Matką Kościoła. Jej macierzyńska miłość i opieka na zawsze naznaczą drogę wiary uczniów. Wezwę pomocy Ducha Świętego, który sprawił, iż w łonie Maryi poczęło się odwieczne Słowo. Poproszę, by swoją boską mocą również mnie przygotował na przyjęcie dzisiejszego Słowa.

Punkty do medytacji

  • A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (w. 25). Wszystkie Ewangelie wspominają o obecności na Golgocie kilku kobiet, które były uczennicami Jezusa (por. Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Łk 23,49). Jedynie Jan wspomina to tym, iż była tam również Matka Jezusa. Ponadto autor Czwartej Ewangelii umiejscawia kobiety w bezpośredniej bliskości, obok krzyża, podczas gdy pozostali ewangeliści piszą, iż przyglądały się one z daleka. Fakt ten nie jest bez znaczenia, zważywszy na fakt, iż wcześniej Jezus u Jana zapowiadał: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32; por. 11,51-52). Teraz, pod Krzyżem, zaczynają spełniać się Jego słowa. Ukrzyżowany gromadzi wokół siebie rodzącą się wspólnotę Kościoła, która będzie depozytariuszem łaski uzdrowienia wypływającej z Jego ran. Czy krzyż Chrystusa stoi w centrum mojej wiary? Czy próbuję zgłębiać jego tajemnicę? Czy patrzę na moje miejsce w Kościele przez pryzmat ofiary Syna Bożego?
  • „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».” (ww. 26-27). Podstawowym znaczeniem gestu Jezusa jest przekazanie Matki pod opiekę umiłowanego ucznia, aby nie pozostała sama po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Widoczne jest tu także znaczenie symboliczne. Podobnie jak w opowiadaniu o weselu w Kanie Galilejskiej (por. J 2,4), Pan zwraca się do Matki, używając tytułu „Niewiasto” (gr. gynai). W Kanie zwrot ten wskazywał na Maryję jako model Kościoła, natomiast u stóp Krzyża podkreśla, że jest Ona również Matką Kościoła, który tym razem reprezentowany jest przez umiłowanego ucznia. Wypowiadając słowa „oto syn Twój” oraz „oto Matka twoja” Jezus ustanawia głęboką więź, która od tej pory będzie łączyła Maryję ze wspólnotą Jego uczniów. Jej macierzyńska miłość zostaje rozciągnięta na wszystkich, którzy z jej Synem złączą swoje życie. Czy w mojej kontemplacji krzyża jest miejsce dla Maryi? Czy patrzę na Nią jako na swoją Matkę?
  • „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (w. 27). Podobnie jak w poprzednim wersecie mamy tutaj podwójne znaczenie. Dosłownie chodzi o opiekę, jaką Maryja będzie miała ze strony umiłowanego ucznia. Warto jednak zauważyć, że użyty tutaj grecki czasownik lambano w innych miejscach ma znaczenie „przyjąć”, zwłaszcza w odniesieniu do niebiańskiej rzeczywistości (np. 1,12; 3,27; 5,43; 7,39; 13,20). Umiłowany uczeń, symbol Kościoła, przyjmuje zatem Maryję jako dar łaski pochodzący od Boga. Wieź, która będzie łączyła wspólnotę uczniów Jezusa z Jego Matką, będzie miała znaczącą rolę w ich życiu wiary. O czym dzisiaj chciałbym opowiedzieć Maryi, mojej Matce? O co chciałbym ją poprosić?

W ciągu dnia

  • Będę powracał dzisiaj w moim sercu do modlitwy dziękczynienia: „Panie Jezu, dziękuję Ci za Maryję, za to że w jej matczynej miłości mogę jeszcze bardziej spotykać się z Tobą”.